<< zpet

Zariadenie na odvod dymu a tepla

PRINCÍP POŽIARNEHO ODVETRÁVANIA

Čo je požiar

Požiar je možné definovať ako nekontrolovateľné spaľovanie, ktoré vznikne na určitom mieste v danů dobu a ktorého výsledkom sú plamene, žiara a dym. Za základné pričiny vzniku požiaru možno považovať teplo, prítomnosť horľavých materiálov a kyslíka. Horľavé pevné a kvapalné látky uvoľňujú pri zahrievaní nestále látky, ktoré pri zmiešaní so vzduchom ľahko vzplanú. Plamene a horúce plyny stúpajú nahor a strhávajú okolitý vzduch. Výsledkom toho je, že požiar pôsobí ako čerpadlo, ktoré nasáva okolitý vzduch, ohrieva ho, spotrebúva kyslík a znečisťuje vzduch spalinami. Vzniknuté spaliny sú vysoko dráždivé a zavše jedovaté. Najnebezpečnejším plynom je oxid uhoľnatý, ktorý vzniká takmer pri každom spaľovaní. Dymové plyny obsahujú drobné častice, ktoré znižujú viditeľnosť. Pokiaľ má byť zaistená viditeľnosť na únikových cestách na vzdialenosť 8 m, je nutné dymové plyny dostatočne zriediť čistým vzduchom. S nárastom koncentrácie toxických horľavých splodín sa znižujú šance na únik z ohrozeného pnestoru, ohrozené osoby sa v zadymenom prostredí neorientujú a vdychovanie jedovatých plynov vedie k strate vedomia a môže skončiť aj smrťou.

Ako sa požiar správa?

Pokiaľ požiar nie je pod kontrolou, správa sa celkom nepredvídateľne. Požiar sa šíri zahrievaním okolitých materiálov, ktoré pri dosiahnutí určitej teploty začnú uvoľňovať horľavé nestále látky. Spočiatku pohlcuje materiály, ktoré sú zasiahnuté plameňmi, ale so zvyšujúcou sa teplotou sa zväčšuje sálavé teplo, ktoré ovplyvňuje i vzdialenejšie predmety. Pokiaľ sa požiar rozšíri tak, že plamene siahajú až po strop, začne sa šíriť veľmi rýchlo do strán. Keď sa v malej miestnosti zamedzí prístupu vzduchu zatvorením okien a dverí, požiar sa zmierni. Pokiaľ však opäť dôjde k prístupu vzduchu, môže nastať veľmi riskantná a nebezpečná situácia, v rámci ktorej dôjde náhlym zmiešaním nespálených plynov so vzduchom k explózii. Oheň, ktorý vznikne vo veľkých priestoroch sa správa úplne odlišne od ohňa vzniknutého v malých uzavretých priestoroch (bytoch). V súvislosti s dostatkom kyslíka sa šíri oveľa rýchlejšie. Ohrozené priestory sa potom rýchlo zaplnia horúcimi dymovými plynmi a nie sú prístupné ani s dýchacími prístrojmi.

Čo je zariadenie na odvod dymu a tepla?

Zariadením na odvod dymu a tepla možno označiť riadene odsávanie produktov horenia, tzn, tepla, dymu, jedovatých plynov a vodnej pary, ktorá vzniká pri hasení vodou. Zariadenie pre odvod dymu a lepia zahŕňa okrem odvodov dymu a tepla taktiež prvky pre prívod čerstvého vzduchu a dymovej závesovej steny. Odvetrávanie je automatické preto, že v mnohých prípadoch sa nemožno spoliehať na rýchly zásah ľudského faktora, zvlášť v prípadoch, keď požiar vypukne v noci. Odvetrávanie sa spoiu s ostatným protipožiarnym vybavením uvádza do chodu dymovými alebo tepelnými detektormi, prípadne elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS). Zariadenie na odvod dymu a tepla sa v dnešnej dobe stáva neoddeliteľnou súčasťou systémov udržiavajúcich celkové vnútorné pohodlie prostredia.

Ako je navrhnutý systém požiarneho odvetrávania?

Projekt požiarneho vetrania by mal byť predovšetkým zverený do rúk odborníkom. Je nutné vyjasniť si, ktoré zásady budú mať pri projektovaní prednosť. Či je prvoradé umožniť ľuďom, aby bezpečne opustili ohrozený priestor, alebo či je kladený väčší dôraz na ochranu tovaru na sklade alebo strojového vybavenia, alebo či má byť predovšetkým zachovaná nosná konštrukcia budovy. Ďalej je nutné starostlivo zvážiť všetky riziká a pravdepodobnosť ďalšieho rozšírenia požiaru. Preto je nevyhnutné brať do úvahy veľkosť objektu a jeho dispozičné riešenie, typ jeho konštrukcie, čo daný objekt obsahuje, aké sú zvláštne nebezpečenstvá, spôsob ochrany, typ a možné riziká okolitých objektov, dôsledky následných strát. Do úvahy možno brať štúdie požiarov v obdobných typoch budov.

Ako zariadenie na odvod dymu a tepla pracuje?

Zariadenie na odvod dymu a tepla samo o sebe požiar neuhasi, ale v spojení s ostatnými faktormi znižuje straty a škody spôsobené požiarom tým, že:

  • odvádza dym, vodnú paru a teplo von z objektu a tým pomáha udržať vrstvu relatívne čistého vzduchu nad podlahou. Ľudia tak môžu bezpečne opustiť ohrozený priestor a majú prístup až k ohnisku požiaru,
  • vymedzí dym do vrstvy, ktorá sa udržiava pod stropom, obmedzí jeho ďalšie šírenie do priľahlých priestorov. Nedochádza k nadmernému zvyšovaniu teploty a následnému samovznieteniu stavebných prvkov, predmetov v budove, pripadne uskladneného tovaru, zabraňuje zrúteniu nosnej konštrukcie v dôsledku vysokých teplôt
  • systém odvodu dymu a tepla znižuje nebezpečenstvo explózie náhlym znížením nespálených plynov so vzduchom;
  • ako už bolo spomínané, požiarne odveträvaníe odvádza dym a vznikajúce teplo z objektu, ohraničuje pod stropom vrstvu vznikajúceho dymu v určitej hĺbke a ploche, a tým umožňuje udržať vrstvu relativné čistého vzduchu v priestore nad podlahou;
  • za predpokladu pravdepodobnej veľkosti požiaru určíme výpočtom podľa stanovených vzorcov požadovanú veľkosť odvetrávanej plochy, ktorá zohľadní prijateľnú hĺbku vrstvy vznikajúceho dymu, vzdialenosť medzi zdrojom požiaru a odvetrávacim zariadením a predpokladaný obvod plochy požiaru;
  • súčasne je s odvodom dymu nutné nešiť aj privod vzduchu do objektu, kde je nutné brať do úvahy výškové umiestnenie prívodných otvorov v spodnej časti objektu a ich aerodynamickú voľnú plochu, ktorá by mala byť minimálne rovnaká alebo väčšia ako zodpovedajúca aerodynamická voľná plocha otvorov odvodu dymu a tepla;
  • k zvýšeniu činnosti požiarneho odvetrávania je vhodné členiť priestory dispozičného riešenia budovy na dymové úseky pomocou dymových závěsových stien.

Ako je vetranie ovládané?

V každom prípade je nevyhnutné, aby bol s týmto zariadením oboznámený požiarny technik daného objektu, ktorý taktiež zabezpečuje jeho pravidelné kontroly. V priebehu požiaru musi byť odvetrávacie zariadenie uvedené do činnosti čo najskôr a nikdy nesmie dôjsť k poruche jeho funkcie. Proti zlyhaniu je každé takéto zariadenie zaistené tepelnou poistkou. Na otváranie zariadenia pre prirodzený odvod dymu dymu a lepia, sa najbežnejšie používa pneumatický ovládací systém. V objektoch, kde nie je vhodné zaviesť rozvod stlačeného vzduchu, sa klapky ovládajú pomocou elektromotora v kombinácii s pružinou. Elektrické ovládanie vyžaduje zapájanie samostatným nezávislým zdrojom elektrického prúdu. To isté piati pre požiarne ventilátory, pri ktorých motor ventilátora musí byť napojený na nezávislý elektrický prúd. V súčasnosti veľmi intenzívne vstupujú do riadiacich systémov objektov moderné počítačové technológie a požiarne klapky tak môžu byť ovládané pomocou modulu riadeného počítačom. Je samozrejmosťou, že systémy požiarneho odvetrávania sú napojené na EPS požiarne tlačítka a že ich funkcia je koordinovaná s činnosťou detektorov dymu a tepla s činnosťou sprinklerových hlavíc.

Zariadenie na odvod dymu a tepla môže byť nainštalované buď v existujúcich budovách alebo navrhnuté do novostavaných objektov.